Medlemsoversigt. Avlerpræsentationer. Referater. Pressemeddelelser m.m.

Præsentation af angoraavlere.


Du kan finde samtlige medlemmer af Dansk Angora ved at downloade medlemslisten under "knappen medlemsliste" øverst på denne side.


Dette afsnit er ment som en mulighed for at avlerne kan fortælle lidt om sig selv og deres kaniner.


Præsentationerne blive lagt op, efterhånden som webmastereren modtager oplysningerne, fra de angoraavlere der er fuldgyldige medlemmer af Dansk Angora.


En præsentation vil indeholde: Navn, adresse, tlf. nr., mail adresse og hvilke farvevarianter vedkommende avler. Eventuelt også foto og hjemmesideadresse..

Dansk Angoras bestyrelse.


Formand & Webmaster:   

Kirsten Pedersen,

adresse.........Frederikslundvej 16, 4200 Slagelse

tlf...................26804847

mail...............mutti.kp@gmail.com

                        

                       


Bestyrelsesmedlem og Kasserer:       

Dorthe Brynningsen,

adresse.........Kværkebyvej 109, Kværkeby, 4100 Ringsted

tlf...................26737914

mail...............dorthe@brynningsen.dkBestyrelsesmedlem:    

Maja Dyring Hulstrøm

adresse..........Sletten 4, 4100 Ringsted

tlf....................22639387 

mail................majajoensen89@gmail.com


Supleant:

Ida Friborg

adresse..........Fynsvej 14, 4060 Kirke Såby

tlf....................27586455

mail................Idafriborg87@gmail.co    


Revisor: 

Heidi Højbjerg      

adresse.........Strandvejen 170, 5450 Otterup

tlf...................28354754

mail...............

   Referater fra Generalforsamlinger


Dansk Angoras generalforsamling i Fjerritslev 18-2-2024.

Referatet ligger som link, læs referat HER


Dansk Angoras generalforsamling i Haslev, 19 februar 2023


Referat fra Dansk Angoras generalforsamling 19-2-2023

Deltagere : Maria Vendelbo (på face time), Tove Alsner, Kirsten Pedersen, Maja Dyring Hulstrøm, Charlotte Lykke Larsen og Dorthe Brynningsen.

 1. Maja bliver valgt til dirigent og Kirsten bliver referent
 2. Stemmetæller bliver Maja
 3. ”Formandens beretning ved Maria Vendelbo:
  Det er nu et år siden jeg tiltrådte som formand i dansk angora, og jeg synes vi har fået sat en masse i gang i foreningen.
  Sidste års DM/ LU var set med dansk angoras øjne en succes. Vores stand var meget populær og der var stor interesse for vores dejlige kaniner. Klip af angora , spinding af uld og “røre kasser” med forskellig uld var en publikums magnet og bliver gentaget på dette års LU.
  Det har desuden resulteret i at der i år er mange flere der udstiller produkter.
  Der er stadig gang i spindetræf både i Jylland og på Sjælland- og jeg vil bestemt opfordre alle der kunne tænke sig at prøve at arrangere et spindetræf om at kaste dig ud i det, så vi kan få mere socialt samvær og gode snakke om vores dejlige kaniner. – det kræver ikke meget at afholde spindetræf, og vi hjælper gerne med tips osv hvis man skulle få mod på at prøve.
  Vi har fået lavet nogle helt fantastiske forklæder med kæmpe hjælp fra Kirsten Pedersen. Der er stadig forklæder tilbage til salg – bare kontakt Dorthe Brynningsen for at få fingre i et af de lækre forklæder til brug ved klip.
  Der er i skrivende stund 21 medlemmer og 7 støttemedlemmer i Dansk Angora, og vi kan bruge mange flere, så derfor er pjecen på vores hjemmeside blevet opdateret og der er lavet en pdf. Udgave af den som bliver sendt med ud til nye medlemmer, men vi vil fortsat opfordre jer avlere til at få printet nogle af vores pjecer og give med ud når I sælger dyr.
  Dansk Angoras hjemmeside har fået en “ansigts-løftning” og skulle gerne være blevet mere nutidig.
  Derudover arbejder vi på at samle brugbare billeder for at kunne lave en side hvor man kan se de mest almindelige farver, samt beskrivelsen af farven fra Nordisk Standard.
  Vi har fået lavet endnu en flot Roll-up så der nu er én i Jylland og én på Sjælland som kan tages med rundt til arrangementer.
  Der er sat gang i nyhedsbreve til vores medlemmer nogle gange om året, så de kan følge lidt med i hvad vi arbejder med i bestyrelsen.
  Alt i alt synes jeg vi har gjort det godt I år, og vil gerne takke jer alle for den tillid i har vist mig som ny formand i Dansk Angora. ”
 4. Regnskabet er godkendt a f revisor Benny Garly og fremlægges af Dorthe. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen
 5. Indkomne forslag.
  Der er fremlagt forslag om ”at vedtægterne ændres fra 5 til 3 bestyrelsesmedlemmer”. Begrundelsen er at antallet af medlemmer ikke er så stort at vi kan stille med 5 medlemmer som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.
  Forslaget vedtages enstemmigt og det indskrives i vedtægterne. Det bliver besluttet at der skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 1 bestyrelses medlem i ulige år. Suppleanten vælges hver 2 år lige som revisoren.
 6. Fastsættelse af kontingentet.
  det besluttes enstemmigt at både kontingent til medlemmer samt støttemedlemmer forsætter uændret.
 7. Valg til bestyrelsen.
  Kirsten Pedersen er på valg og modtager genvalg.
  Tomas Hjortshøj er på valg og ønsker ikke genvalg
  Tove Alsner er på valg og ønsker ikke genvalg.

         Suppleant Charlotte Lykke Larsen er på valg og ønsker ikke genvalg

         Maja Dyring Hulstrøm stiller op til valg som suppleant og bliver valgt.

 

Bestyrelsen består herefter af:

Maria Vendelbo som formand

Dorthe Brynningesen som kasserer

Kirsten Pedersen som Webmaster

Maja Dyring Hulstrøm som suppleant                                                                                                                                          

 1. Eventuelt

Vi vender tanken at hvis vi runder 40 medlemmer vil vi tage op på generalforsamlingen om bestyrelsen igen skal bestå af 5 medlemmer.

Dorthe laver en ny messenger tråd hvor alle medlemmer af Dansk Angora inviteres til at stille spørgsmål og debattere emner som kun har relevans for gruppemedlemmerne.

Maria er blevet kontaktet af Saltum uldfestival med spørgsmål om deltagelse. Vi beslutter at Maria kun skal deltage hvis det er gratis for vores forening.

                                                                                                                                   19-2-23. Kirsten Pedersen


Dansk angoras generalforsamling i Fjerritslevsøndag 20 februar 2022


 1. Valg af dirigent: Kirsten Pedersen
 2. Valg af stemmetæller: Dorthe Brynningsen
 3. Formandens beretning:”På grund af Corona har der ikke været megen aktivitet. På Sjælland har der været Spindedage med fin tilslutning.

         I Jylland har Angora standen været afsted 4 gange for at vise håndværket at spinde angorauld.

        Tak til Tove, Erna og Benny for godt samarbejde i Angoraforeningen, jeg håber at Else og jeg kan fortsætte som             medlemmer selv og vi ikke har angorakaniner ud i fremtiden.

        Til sidst vil jeg takke af og ønske den nye formand held og lykke på posten.”

        Formandens beretning godkendes

     4. Regnskab:

         2020: 18 medlemmer og 8 støttemedlemmer Bank og kontanter: 9144,18 kr.

         2021: 17 medlemmer og 8 støttemedlemmer Bank og kontanter: 10887,18 kr.

         Regnskabet godkendes,

     5. Indkomne forslag

         Vedrørende paragraf 7 suppleres med: For eftertiden sendes kontingent opkrævningen ud på mail med deadline           betaling til generalforsamling i februar. Hvis der ikke bliver betalt, slettes medlem.

         Vedrørende paragraf 3, suppleres med: Er man ikke medlem af Danmarks Kaninavlerforening, kan man optages           som støttemedlem, dog har støttemedlemmer ikke stemmeret på generalforsamlingen.

         Vedrørende paragraf 6: Rettes til: ”Der vælges 1 bestyrelses suppleant, og en revisor for 2 år.”

         To kontingenter samles til et: Dette besluttede vi ikke at gøre, vi besluttede at fortsætte med de to kontingenter               som de er.

         Kirsten og Dorthe retter ændringerne i vedtægterne (Link til foreningens vedtægter)

     6. Kontingentet fastsættelse: Det vedtages at kontingentet fortsætter uændret. Altså 100 kr. for medlemmer og 50             kr. for støttemedlemmer.

     7. Valg til bestyrrelsen:


    År 2021 vælges: Erna Sørensen, ønsker ikke genvalg

                               Else Thaysen ,ønsker ikke genvalg
                               Thomas Hjortshøj vælges
                               Kirsten Pedersen genvælges

                               Tove Alsner vælges for 1 år.

     År 2022 vælges: Kaj thaysen ønsker ikke genvalg

                                Dorthe Brynningsen genvælges

                                Maria Vendelbo vælges

                                Charlotte Lykke Larsen vælges som suppleant

Eventuelt:

                               Maria konstitueres som formand frem til maj, hvor 1 bestyrelsesmøde holdes.

                               Kaj Thaysen udnævnes til æresmedlem, Dorthe sender blomster m.m.

 

Bestyrelsen består nu af:
                               Konstitueret formand: Maria Vendelbo
                               Kasserer: Dorthe Brynningsen

                               Web. Master: Kirsten Pedersen
                               Bestyrelsesmedlem: Tomas Hjortshøj

                               Bestyrelsesmedlem: Tove Alsner

                               Suppleant: Charlotte Lykke Larsen

                               Revisor: Benny GarlyDansk angoras generalforsamling søndag d. 16 februar 2020


1, Kaj Thaysen vælges.
2,formandens beretning, vi mindes vores tidl, medlem Bent Schou ,som var med til at starte dansk Angora, og som i en periode var formand i foreningen, Bent var en rigtig dygtig kaninavler, havde ofte de bedste angorakaniner på udstillingerne .
Erik Jespersen også en tidl, Angora avler , som i en periode var kasserer i den gamle angoraforening,
Begge har vi mistet i 2019
En kort stilhed, ære være deres minde.
I dag 16-17 medlemmer i foreningen, og p.t. 6 støtte medlemmer.
22 dyr på udstillingen , rigtig godt bedømt
Sjællands pigernes spindetræf et rigtig godt initiativ,

Formandens beretning godkendt,

Regnskab fremlagt,
Klubben har p,t, i bank og kontant 8,771,18kr
Regnskabet godkendes,

Ingen indkomne forslag

Kontigent fastsættelse, vi fortsætter med 100kr om året.

Valg af bestyrelse , på valg  Kaj Thaysen ,
                                                Dorthe Brynningsen.
Begge genvælges,

EVT:

Thomas god salg af uld som er lavet i Sverige , 70/30 .
Dorthe har fået lavet ren Angora garn i Norge , lækkert garn,
De laver kun det garn i december måned.

Bestyrelsen består af,
Formand kaj Thaysen
Kasserer, Dorthe Brynningsen
Sekretær, Tove Alsner
Web,master, Kirsten Pedersen,
Men, medlem Erna Sørensen
Suppleant Else Thaysen,
Revisor Benny Garly.

Dansk angoras generalforsamling sandag d. 10 -2-2019


Fremmødte er:  Kaj Thaysen

                          Else Thaysen

                          Kirsten Pedersen

                          Tove Alsner

                          Erna Sørensen

                          Dorthe Brynningsen

                          Revisor: Benny Garly

 

1:                   Valg af dirigent:

                      Benny Garly

 

2:                   Valg af stemmetællere:

                      Vi vælger håndsoprækning

 

3:                   Formandens beretning:

                      På DM/LU i 2018 var formanden Kaj Thaysen ikke med.

                      Der var udstillet 18 angorakaniner på udstillingen. Det vil være dejligt, hvis nogle

                      flere medlemmer også vil udstille.

                      Kan vi gøre noget for at få flere medlemmer med til generalforsamlingen?

                      Kirsten Pedersen har overtaget rollen som webmaster og har fået lavet en ny flot                                                 hjemmeside til Dansk Angora. Den er blevet god.

                      Medlemslisten er også blevet opdateret.

                      Der har været afholdt spindedage på Sjælland med succes, men der har endnu ikke været                                    afholdt nogen i Jyllland.

                      På EU 2018 i Herning i november, havde Tove Alsner gjort et godt stykke arbejde med, at                                  at vi fik en stand, mod at vi klippede kaniner på udstillingen. Det blev en flot stand med                                                meget besøg.

                      Der var 11 danske angorakaniner repræsenteret på EU, og det var ganske godt gået af Danmark.

                      Vi har nu 21 medlemmer og 4 støttemedlemmer.

                      Der har ikke været så meget angorauld-salg i foreningen. Ca. 50 kg er blevet sendt afsted.

                      Der vil blive arbejdet på at der kommer et spindetræf i Sønderjylland.

 

4:                   Regnskab: Godkendt af alle.

 

5:                   Indkomne forslag:

                      Det er foreslået at Dansk Angora skal have lavet en Roll-up (som Dorthe har til                                                             Angorahuset). Dorthe fortæller at det koster mellem 500-600kr for at få den lavet.

                      Bestyrelsen vedtager at der skal bruges penge til det. Dorthe tager sig af at få den lavet.

 

                      Der foreslåes at varsling af generalforsamling også finder sted på hjemmeside og                                                Facebook. Dette vedtages af bestyrelsen.

 

                      Der foreslåes at der bliver lavet et årligt eller halvårligt nyhedsbrev, som kan komme i                                                  Tidskrift for kaninavl, samt på hjemmesiden og Facebook. Kirsten og Dorthe tilbyder at                                                 skrive det. Bestyrelsen vedtager dette.

6:                   Kontingent:

                      Det fortsætter uændret med 100kr årligt for medlemmer og 50kr årligt for støttemedlemmer.

 

7:                   Valg af bestyrelse:

                      Sekretær Tove Alsner er på valg og ønsker genvalg. Hun genvælges.

                      Webmaster Kirsten Pedersen er på valg og ønsker genvalg. Hun genvælges.

Dansk Angoras Generalforsamling søndag den 11-2-2018


1:Valg af dirigent:Benny Garly vælges.

2:Valg af stemmetællere:ingen vælges.

3:Formandens beretning:Godkendes(vedlægges)

4:Regnskab:Godkendes

5:Indkomne forslag:Hvad kan vi gøre for at få nye medlemmer?

6:Kirsten vil gøre hjemmesiden mere spændende og attraktiv,

har også talt med Hjelholts Uldspinderi om et sponsorat.

De sponsorerer helst ikke,men vil give 600 kr.som hjemmesiden koster pr.år

for en annonce med info. om spinderiet.

Kirsten tager kontakt til Kaj.

6:Fastsættelse af kontingent:Uændret.

7:Valg af bestyrelse:På valg er:Kaj Thaysen,Dorthe Brynningsen: Begge genvælges.

   Valg af suppleant og revisor:ingen valg

8:Eventuelt:

    Benny orienterede om Europa standarden,som vil blive brugt i Herning,afviger

    ikke meget fra det vi kender=3 mdr.lang uld,må ikke have pandehår,der dækker

    øjnene.

    Bent Schou tager kontakt til Henrichsens Uldspinderi,om de er interesseret i

    annonce eller sponsorat til hjemmeside/forening.Dansk angoras generalforsamling i Svinningehallen d. 19 feb. 2017.


Dagsorden:

1. valg af dirigent. Benny Garly.

2. Stemmetæller, ingen.

3. Formands beretning: Ikke meget der er sket i 2016. aktuelle medlemstal 15. Uldsalg kun filt til Evelyn i Norge elles ikke det megen salg af uld i 2016, der er solgt noget uld privat.

Kaj spurgte hvad de tilstede medlemmer gjorde med deres uld, selv sælger lidt til pris 345 kr. pr. kg. Har arbejdet med at komme ind på hjemme siden efter Tom, det har været svært med at komme i kontakt med DK. Hostmaster.

Formandens beretning godkendes:

4. Regnskabet fremlægges ved Erna og godkendes.

5. Ingen forslag.

6. Kontingent Uændret 100 kr. pr. år.

7. Valg: På valg Erna Sørens og Tove Alsner. Begge blev genvalgt,

Irmeli Gregersen på valg, var ikke til stede.

Kirsten Pedersen, nyvalgt

Suppleant: Else Thaysen ny valgt.

Revisor: Benny Garly genvalgt.

8. Der er problemer med at komme ind på hjemmesiden for rette og sætte nyheder ind på den, Kaj kontakter Allan Larsen der har været webmaster i Kaninavlerforeningen for at få hjælp.

Der blev diskuteret om vi kan have støttemedlemmer for at få flere medlemmer, de behøver ikke at være medlem af DK, de kan ikke få avler nr. hermed kan de ikke udstille eller få der kaniner bedømt.

Vi kan råde og vejlede dem, med avl, klip, pasnings osv.

Forslag fra Kirsten om at lave en facebookgruppe, Kirsten og Dorthe arbejde videre med dette.

 

Tormanden takke for en god generrallforsamling, god frem møde og 20 Angora på DM/LU

1 med 96 1 X 95 4 X 94,5 2 X 94.

 Dansk Angoras generalforsamling 21 feb. 2016.

 

Tilstede: Bent Schou, Kaj Thaysen, Erna Sørensen, Benny Garly, Dorthe Brynningsen, Tove Alsner

 

1. Valg af dirigent: Benny Garly.

2. Formands beretning: Det går op og ned med salg af angora ulden og til en lavere pris end vi fik for to år siden. Men opfordre alligevel til fortsat at avle angora kaniner, vi skal nok komme af med vores uld mener han.

Stort tillykke til kaj med hans flotte kaniner her på LU.

Formandens beretning godkendes.

Efterfølgende til formanden beretning fortæller Tove om den snak hun har haft med Henrichsens uldspinderi i Skive, om underskrifter på at vi i Dansk angora passer vores dyr ordentligt, at de få ulden klippet af, ikke flået af, om mulighederne med at sælge ulden o.s.v.

Til trods for det afleverede vi 87 kg. uld til Spinderiet men til en pris 245 kr. pr. kg. vi accepterede prisen selv om den var faldet med 100 kr. pr. kg. Tove sørgede for afregning med Henrichsen og her efter afregnede med medlemmerne efter de afleverede kg.

 

Evelyn i Norge aftager stadig og gerne vores filt for 100 kr. pr. kg.

 

Kaj Thaysen har overtaget vores hjemmeside efter Tom , men han kan ikke åbne den har fået en ny adresse som han vil forsøge sig med elles har han fået tilbud om hjælp fra Allan Larsen, så mon det ikke lykkes.

 

3. Regnskabet fremlægges af Erna og godkendes

4. indkommende forslag ingen.

5. Kontingent uændret

6. Valg af bestyrelse: På valg Bent Schou og Kaj Thaysen. Bent ønsker ikke genvalg.

Kaj Thaysen genvælges.

Dorthe Brynningsen Nyvælges.

Bestyrelsen består efterfølgnde af: Formand. Kaj Thaysen.

Kasserer. Esna Sørensen.

Sekretær. Tove Alsner.

Dorthe Brynningsen.

7. valg af suppleant: ingen på valg.

8. revisor. Benny Garly.

9. Stor tak til Bent, som har været formand siden 2004.Dansk Angoras generalforsamling d. 21 feb 2016 LU Viborg.


Tilstede: Bent Schou, Kaj Thaysen, Erna Sørensen, Benny Garly, Dorthe Brynningsen og Tove Alsner.

Bent bød velkommen til Generalforsamlingen og Landsudstillingen, Bedømmelsen af Angor akaniner fredag19 feb.

  1. Valg af dirigent, Benny Garly valgt.

  2. Stemmetælle unødevendig.

  3. Formands beretning: Det går op og ned med salget af angora uld, og til en lavere pris, end vi fik for to år siden.

Men opforder alligevel at fortsat at avle Angorakaniner, vi skal nok komme af med vores Uld, mener han.

Stort til lykke tik Kaj med hans flotte kaniner her på LU.. ( nr 8 )                       Formandens beretning godkendes.

Efterfølgende til Formandens beretning, fortæller Tove Alsner om snak hun har haft med Henrichsen uldspinderri i Skive, om underskrifter på at i Dansk Angora passer vores kaniner ordenligt, at de får ulden klippet af og ikke flået (revet). om besværlighederne med at sælge ulden o.s.v.

Til trods for det afleverede vi 87 kg.  I kvt. til ham, men til en pris af 245 kr. pr. kg. vi accepterede prisen selv om den var faldet med 100 kr.

     Evelyn i Norge aftager stadig og gerne vores filt for pris 100 kr. pr. kg.

Kaj Thaysen har overtaget Hjemmesiden efter Tom. kaj-thaysen@mail.dk

4. Regnskabet fremlagt og godkendt

7. Valg af bestyrelsen som nu består af. Seunder bestyrelsen i menu.

Stor tak til bent, som har været formand siden 2004.

                                             Tove Alsner.   .

Referat fra Generalforsamling 15. februar 2015 nder LU i Aars.


Til stede: Kay thaysen, Benny Garly, Bent Schou, Erna Sørensen, Kirsten Pedersen, Dorthe Brynningsen & Tove Alsner.

1.Valg af dirigent: Benny Garly vælæges.

2.Valg af stemmetællere: ikke nødvendigt.

3.Formandens beretning: omhandlet manglende salg af vores uld p.g.a. boykotten efter videoen af Kinas forfærdelige måde, at flå ulden af deres levende kaniner. Stik imod hvordan vi behandler vores kaniner i Scandinavien.                                                                                                                   Stiller forslag om at droppe uddelingen af vores pokaler, når de udløber. Gravering på pokalerne er meget dyr, og de som modtager dem, lader dem som oftest stå i de kasser, som de modtager dem i, til de skal aflevere dem igen. Efterfølgende snak viser enighed om, dette og formandens beretning godkendes herefter.                                                                                                                                                                                                 Efterfølgende blev situationen omkring uldsalget diskuteret, og Dorthe foreslog, at kontakte et dameblad, som ofte bringer strikkeopskrifter, for at få dem til at bringe en artikel om Dansk Angora og vores nænsomme behandling af vores kaniner. Dorthe vil gerne forsøge at tage en sådan kontakt, og man blev endvidere enige om, at blev det aktuelt, kan vi lave en angoradag hos Tove. Erna vil så klippe en kanin, Kay vil tage en rok med og sidde og spinde og Tove vil vise sin angorastald og filte, Så absolut enig begejstring for forslaget.

4.Regnskabsforelæggelse: regnskabet forelægges og godkendes uden kommentarer.

5.Indkomne forslag: ingen.

6.Kontingentfastlæggelse: kontingentet fastholdes på kr. 100 årligt.

7.Valg af bestyrelse: Erna, Irmelin & Tove genvælges.                                                                                                                                             Bestyrelsen består således af:            Bent Schou (formand) , Erna Sørensen   (kasserer), Tove Alsner (sekretær), Irmelin Gregersen & Kay Thaysen.

8.Valg af suppleant: Kirsten genvælges.

9.Valg af revisor: Benny genvælges.

10.Eventuelt: ud over diskussionen nævnt under formandens beretning            foreslog Kirsten, at man skulle lægge links på hjemmesiden refererende til spindeklubber, Ideen videregives til Tom.Referat fra Generalforsamlingen 16.februar 2014


Generalforsamlingen afholdtes i forbindelse med LU i Ullerslev. Der var 10 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent: Benny Garly valgtes, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Valg af stemmetællere: Kirsten og Helena valgtes.

Formandens beretning: Ikke så meget nyt, men dejligt at se så mange angoraavlere til generalforsamling.

Bent har været kontaktet af Ekstrabladet angående boykot af angorakaniners uld, på baggrund af den måde, man i Kina flår ulden af kaninerne, hvad der jo tenderer til - eller vel egentlig er - dyrplageri. Bent forklarede, hvordan man i Danmark klipper ulden af vores kaniner, og henviste til den videooptagelse fra TV midt/vestjylland, hvor Benny og Bent demonstrerer klipning af angorakaniner.

Der har i lang tid ikke været henvendelser om køb af vores 1.sorterings uld, hvad der jo måske kan skyldes videoen fra Kina.

Formandens beretning godkendtes herefter.

Regnskabsfremlæggelse: Sidste år 17 medlemmer af foreningen. De forskellige poster i regnskabet gennemgås. I forbindelse med en post på kr. 175,- årligt oplyses det, at det har dækket formandens deltagelse i Representantskabsmødet, hvilket han ikke fremover ønsker at deltage i.

I dag er saldoen kr. 2896,- hvad der er en lille tilbagegang fra sidste års regnskab. Kassereren foreslår derfor kontingentforhøjelse.

Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

Kontingentfastsættelse: Der er i generalforsamliongen ikke stemning for en forhøjelse af kontingentet, hvorfor dette fortsat er kr. 100,- pr. år.

Valg af bestyrelse: Kay og Bent genvælges

Valg af suppleant: Ingen på valg.

Valg af revisor: Ingen på valg.

Eventuelt: Kirsten foreslår, at der lægges link ud på hjemmesiden til Benny og Bents video. Ros til Tom for hjemmesiden.

Tove giver kort referat af Dudes henvendels angående kaniners opdræt, klipning, pasning o.s.v. og omdeler kopi af hendes artikel i Den Korte Avis ( www.denkorteavis.dk ) , af den. 29.januar d.å.

Gunillas henvendelse om køb af farvet uld og kritik af vores sidste sending af hvid uld til hende i 2011 omtales, og kopi f hendes mail rundsendes.

Formanden takker for en god generalforsamling og fremmødet og glæder sig over, at foreningens æresmeedlem Aage Christensen deltog i en del af generalforsamlingen samt over hans præmie på kr. 500,- til Bedste Angorakanin på udstillingen.

ref.: Tove


Pressemeddelser m.m.Danmarks Kaninavlerforening og Dansk Angora er blevet gjort opmærksomme på, at der er lavet en børnefilm fra Tunø om Amalie, som sammen med sin mor plukker ulden af en angora kanin.

Det er jo lige netop måden vi i Danmarks Kaninavlerforening og Dansk Angora IKKE gør og nærmest betragter som dyremishandling!

Vi vil sammen med Danmarks Kaninavlerforening forsøge at få en snak med familien på Tunø, og gøre dem opmærksomme på den metode vi bruger.

 

2015, uge 35 bragte Familie Journalen  denne artikkel: